Friday, March 25, 2022

म - २म क्रोध हुँ
म शान्ति हुँ
म खण्ड हुँ
अखण्ड हुँ।

म ज्ञान हुँ
अज्ञान हुँ
म भक्ति हुँ
म नै शक्ति हुँ ।

म रात हुँ
म दिन हुँ ।
म जिवन हुँ
प्रकृती हुँ

म समय हुँ
म प्रलय हुँ
म शिव हुँ
म नै सत्य हुँ ।

म नाम हुँ
सर्वनाम हुँ
म नै अव्यय
म व्याकरणको एक प्रकार हुँ ।


म कण हुँ
म एक अणु हुँ
म त्यो आवस्था पनि
जिवीत सँसार हुँ ।

म आदि हुँ
म अन्त हुँ
म कसैले देख्न नस्कने
बिचित्र प्रकाश एक शन्त हुँ ।

म तन्त्र हुँ
म मन्त्र हुँ
म नै शुद्ध
न आदि न अन्त हुँ ।

म कर्म लाइ
सफलता हुँ
म धर्म लाइ
समृद्धी एक यात्रा हुँ

पापलाइ
क्रोध
ताण्डव
निलकण्ठ
बिरभद्र
एक बडो महात्मा हुँ ।

म दण्ड हुँ
उदण्ड हुँ
म प्रचण्ड हुँ
अन्नत हुँ
म खण्ड हुँ
अखण्ड हुँ
शिसिर पछी
बसन्त हुँ ।

म काल हुँ
म चाल हुँ
म छाल हुँ
म भान्ति
भ्रम एक प्रकार हुँ ।

म भुत हुँ
भविष्य हुँ
म गित हुँ
सँस्कार हुँ

म अर्थ हुँ
अर्नथ हुँ
म ज्ञात हुँ
अज्ञात हुँ

म पुर्ण हुँ
अपुर्ण हुँ
सामान्य हुँ
अभ्यस्त हुँ ।

म बुद्ध हुँ
म बृधी हुँ
म ज्ञान हुँ
म बिज्ञान हुँ
म सान हुँ
म मान हुँ
म अद्भुत बिद्वान हुँ ।

म चित्र हुँ
बिचित्र हुँ
दृश्य हुँ
अदृश्य हुँ
म मित्र हुँ
पवित्र हुँ
म मानव मनै म चरित्रहुँ ।

म बेद हुँ
पुराण हुँ
म ज्ञानको भण्डार हुँ ।

म पित्र हुँ
म पुत्र हुँ
म समाधी एक सन्तान हुँ ।
म लोक हुँ
परलोक हुँ
बिचित्र
म सब थोक हुँ ।


- Satya Prakash Joshi (सत्य प्रकाश जाेशी)

0 comments:

Post a Comment