Friday, April 15, 2022

यो सहरयो सहरमा सबका
कति धेरै
उछ्रिङखल रहर
कसैलाइ नाम
कसैलाइ दाम
धेरै
अति नै भए
कम्मर सडकिन्छ
झन्डुबामको रहर
वाह वाह
यो सहरमा सबका कति हुन रहर ।

- Satya Prakash Joshi (सत्य प्रकाश जाेशी)

0 comments:

Post a Comment